National Dialogue 

Social Innovation Platform for Youth in Thailand

พื้นที่สนทนาและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

พบปะกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และนักลงทุนชั้นนำต่างๆมากมายในประเทศไทย

เยาวชนเข้าร่วมการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นหาแรงบันดาลใจในการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม

พัฒนาศักยภาพเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เข้าร่วมเวิร์คช็อปซึ่งถูกจัดขึ้นเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมของแต่ละทีมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย

โอกาสในการเติบโต

เยาวชนนำเสนอแผนการที่ได้พัฒนาจากการเวิร์คช็อปที่ผ่านมาเพื่อค้นหาผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านการให้ความรู้ หรือการร่วมลงทุนเพื่อให้นวัตกรรมทางสังคมของของตนก้าวสู่ขั้นต่อไป 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับสมัคร

ส่งใบสมัคร +

แบบนำเสนอโครงการ

 

วันนี้ – 22 กันยายน 2560

ประกาศผล

ผู้เข้ารอบ 100 คนจากทั่วประเทศ

 

30 กันยายน 2560

เตรียมความพร้อม

Online Webinars และ อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการใน 4 ภูมิภาค

เดือนตุลาคม

บ่มเพาะไอเดีย

ร่วมงานสัมมนา

พบปะกับผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อการพัฒนาต่อยอด

13-15 พฤศจิกายน 2560

งานประกาศรางวัล

การประมูลไอเดียเพื่อค้นหาผู้สนับสนุน

 

16 พฤศจิกายน 2560