scroll down

           สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ไม่เป็นเพียงภัยทางสุขภาพของผู้คนในสังคม แต่ความรุนแรงและยืดเยื้อของสถานการณ์โรคระบาดนี้ส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมอื่นๆตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สุขภาพจิต การศึกษา และ การใช้ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

           จากผลสำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กและเยาวชนในสถานการณ์โควิด-19 จัดทำโดย UNICEF, UNDP, UNFPA และสภาเด็กและเยาวชน พบว่าเยาวชนได้รับผลกระทบในหลากหลายแง่มุม ที่ถึงแม้จะไม่ใช่ปัญหาการติดเชื้อโดยตรง แต่ก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตและการเติบโตของเยาวชน ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

 

                                                                1. รายได้และภาวะทางการเงินของเยาวชน

                                                                                                      เยาวชนอีกหนึ่งกลุ่มได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โควิด 19

                                                                     23% ต้องออกจากงาน

                                                                     52% มีความกังวลเรื่องการหางานและการวางแผนอนาคต

                                                                     85% เผชิญความไม่กังวลในสถานะการเงินของครอบครัว

                                                                     ถึงแม้ว่าเด็กและเยาวชนจะเป็นช่วงวัยที่กำลังศึกษาเล่าเรียน แต่เยาวชนจำนวนไม่น้อยก็

                                                                     ทำงานหาเลี้ยงตัวเองไปพร้อมๆกับการเรียนหนังสือเช่นกัน และเนื่องจากข้อจำกัดเรื่อง

                                                                     วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของเยาวชน ทำให้
                                                                     เยาวชนจำนวนมากทำงานอยู่ในประเภทงานนอกระบบ เมื่อเกิดวิกฤติ ลูกจ้างนอก

                                                                     ระบบจึงเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ถูกให้ออกจากงาน

                  นอกจากความไม่มั่นคงในหน้าที่การงานแล้ว การวางแผนการเงินก็ยังเป็นเรื่องสำคัญ ด้วยระยะเวลาการทำงานที่ยังไม่ยาวมาก

       รวมถึงการขาดทักษะในด้านการวางแผนการเงินก็นำไปสู่ความกังวลต่อสถานะการเงินของตัวเองและครอบครัว ทำให้เยาวชนจำนวนมาก

       ได้สะท้อนความต้องการที่จะเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐ เช่น การเข้าถึงเงินช่วยเหลือเยียวยา หรือเงินช่วยเหลือทางการศึกษา

                 

                  ปัญหาเศรษฐกิจของเยาวชนนั้น ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงโควิด แต่เป็นสิ่งที่เยาวชนจำนวนมากเผชิญมานานแล้ว เราจึงอยากชวนเยาวชน

       ที่มีประสบการณ์ร่วมกับปัญหานี้ มาออกแบบนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยกัน

                   ตัวอย่างคำถามที่เราอยากเชิญชวนเยาวชนมาร่วมออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา

                               >> เราจะทำอย่างไรให้เยาวชนเข้าถึงความมั่นคงทางการเงินที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต?

                               >> เราจะทำอย่างไรให้เยาวชนเข้าถึงงานที่มีคุณค่าและสอดคล้องกับทักษะและความต้องการของตนเอง?

 

Youth Co:Lab 2020

Youth for COVID Recovery

 

 

"ฟื้นฟูสังคมหลังโรคระบาดโควิด-19"

 

โควิดไม่ใช่ภัยอันตรายต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้น

แต่ยังส่งผลต่อเยาวชนในด้านต่างๆ ซึ่งโดยปัญหาสังคม

ที่มีผลกระทบต่อเยาวชนอยู่แล้วให้ปรากฏชัดเจนมากขึ้น

                                                                2. สุขภาวะทางใจของเยาวชน

                                                                                                      โควิดไม่เพียงเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพกายเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยโดยอ้อมที่ส่งผลต่อสุขภาวะ

                                                                                                      จิตของเยาวชนเยาวชนได้สะท้อนสภาวะทางสุขภาพจิตที่มาจากหลายปัจจัย ดังนี้

                                                                     ความเครียดจากสถานการเงินของที่บ้าน (85%)
                                                                                                      การเรียนการสอบ (54%) 
                                                                                                      กลัวติดโควิด (53%)
                                                                                                      กังวลเรื่องโอกาสในการศึกษาต่อ (48%)
                                                                                                 
    ความเครียดจาก การถูกจำกัดพื้นที่ (46%)

                                                                     เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งนอกจากการแก้ปัญหาที่

                                                                     ประเด็นภายนอกแล้ว การเรียนรู้ที่จะดูแลสภาวะใจและจัดการกับอารมณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญ

                                                                     ที่จะช่วยให้เยาวชนก้าวข้ามผ่านสถานการณ์เคร่งเครียดต่างๆเหล่านี้ไปได้

                  จากแบบสำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กและเยาวชนในสถานการณ์โควิด-19 พบว่าเด็กและเยาวชนกำลังเผชิญปัญหาเรื่อง

       ความเครียดและสุขภาพจิต โดยเยาวชนได้เสียงสะท้อนถึงความต้องการ ความช่วยเหลือเพื่อจัดการความกังวลใจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งจาก

       ข้อมูลในคำถามปลายเปิด พบว่าเด็กและเยาวชนไม่มีความรู้หรือไม่แน่ใจว่าควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อจัดการความเครียด รวมถึงบริการต่าง ๆ ที่

       สามารถขอรับคำปรึกษาได้ 

                  ซึ่งเราเชื่อว่าคนที่จะออกแบบการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีที่สุด คือกลุ่มเยาวชนที่เคยพบเจอและผ่านพเนประสบการณ์เหล่านั้นมาได้ เราจึง

       อยากชวนเยาวชนที่มีประสบการณ์ร่วมกับปัญหานี้ มาออกแบบนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยกัน

                  ตัวอย่างคำถามที่เราอยากเชิญชวนเยาวชนมาร่วมออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา

                               >> เราจะทำอย่างไรมีสุขภาวะทางใจที่ดีและสามารถจัดการสภาวะความเครียดได้?

                               >> เราจะสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยเพื่อเอื้อต่อการดูแลสภาวะจิตใจของเยาวชนได้อย่างไร?

                                                                3. ความท้าทายด้านการศึกษาของเยาวชน

                                                                                                      เยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนกำลังเผชิญกับความท้าทายในการเรียนจาก

                                                                                                      สถานการณ์โควิด19 66% ของเยาวชนรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์

                                                                                                      โควิดต่อการศึกษาของตนเอง โดย 3 ประเด็นหลักที่เยาวชนได้รับผลกระทบจากการเรียน                                                                                                         ได้แก่

 

                                                                     - ความไม่พร้อมต่อการเรียนหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์

                                                                                                      - ความไม่ชัดเจนของการสื่อสารเรื่องแผนการเรียนและการสอบในอนาคตจากสถาบันการศึกษา

                                                                                                      - ความไม่แน่นอนของตลาดแรงงานและแนวทางอาชีพในอนาคต

                                                                     จะเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์โควิดที่ทำให้ผู้คนในสังคมต้องเว้นระยะห่างกันได้นำพา

                                                                     New normal มาสู่การรูปแบบศึกษานั่นก็คือการเริ่มนำช่องทางการเรียนการสอนแบบ

                                                                    ออนไลน์ อย่างไรก็ตามโจทย์ของการศึกษาคือการสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเข้าถึงทุกคน

                  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และทักษะที่พร้อมต่อการดำรงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาด

       แรงงาน ความพร้อมด้วยทักษะชีวิตที่จะสามารถใช้ชีวิตได้ประสบความสำเร็จในรูปแบบของตัวเอง และสามารถเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในการ

       ร่วมสร้างสรรค์สังคม

                  ดังนั้น การเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็เป็นเพียงรูปแบบของวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะต้องการนวัตกรรมต่างๆเพิ่มเติม เพื่อ

       ทำให้การเรียนผ่านช่องทางนี้เข้าถึงและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน และขณะเดียวกันเราก็ยังต้องไอเดียใหม่ๆ อื่นๆ ที่ไม่ยดติดกับความความเป็น

       ออนไลน์หรือออฟไลน์ ที่จะมาช่วยการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงทุกคน

 

                  การพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนเป็นประเด็นที่เรายังสร้างสรรค์ต่อเติมไอเดียได้อีกมากในการศึกษาไทยทั้งในระบบและนอกระบบ

       สถานการณ์โคดวิดเป็นเพียงอีกหนึ่งความท้าทายที่ชวนเรากลับมาทบทวนเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาให้กับอนาคตพลเมืองไทย เราเชื่อว่า

       คนที่จะออกแบบการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีที่สุด คือกลุ่มเยาวชนที่เป็นผู้เรียนรู้นั่นเอง เราจึงอยากชวนเยาวชนที่มีประสบการณ์ร่วมกับปัญหานี้ มา

       ออกแบบนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยกัน

                  ตัวอย่างคำถามที่เราอยากเชิญชวนเยาวชนมาร่วมออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา

                               >> เราจะสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับการเรียนในห้องเรียนได้อย่างไร?

                               >> เราจะสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้เยาวชนได้อย่างไร?

                                                                4. ปัญหาความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศต่อเยาวชน

                                                                                                      จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่บังคับให้เราต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน สถานที่ทำงาน

                                                                                                      สถานศึกษา และ สถานที่อื่นๆจำนวนมากต้องปิดชั่วคราว ทำให้เยาวชนหลายคนต้องกลับมา

                                                                                                      อยู่บ้านกับครอบครัวเป็นเวลานาน

 

                                                                     13% สะท้อนว่ารู้สึกไม่สะดวกใจที่ต้องอยู่กับครอบครัวเป็นเวลาในช่วงโควิด
                                                                                                      7% รู้สึกกังวลใจเพื่อนการใช้ความรุนแรงในบ้าน
                                                                                                 
    4% รู้สึกกังวลเรื่องการแสดงออกทางเพศสภาพของตัวเองขณะอยู่บ้าน

                                                                     ด้วยสถานการณ์วิกฤติภายนอกทำให้เกิดภาวะความกดดันต่อผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ

                                                                     สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเชิงเศรษฐกิจหรืออื่นๆ อาจนำไปสู่

                                                                     ความเครียดและกลายเป็นการใช้ความรุนแรง ซึ่งโดยมากมักเริ่มจากการใช้ความรุนแรง

                                                                     ในครอบครัว

                  ในสภาวะกดดันแบบนี้ ครอบครัวควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเป็นพลังในการเยียวยาจิตใจในการก้าวข้ามสถานการณ์วิกฤติไปด้วยกัน

      อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีพื้นที่ปลอภัยในครอบครัวและเยาวชนมักจะตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติของคนในครอบครัว

                  นอกจากนี้หากกล่าวไปถึงกลุ่มเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ เราจะพบว่าเยาวชนกลุ่มนี้จำนวนมากมีความกล้าที่จะเปิดเผยเพศ

      สภาพในสังคม แต่มีความกังวลที่จะเปิดเผยเพศสภาพนั้นกับคนในครอบครัว สถานการณ์โควิดจึงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากใจของเยาวชนกลุ่มนี้ใน

      การใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน แต่อย่างไรก็ตามปัญหานี้ก็เป็นสิ่งที่มีจะยังมีอยู่ทั้งก่อนหรือหลังสถานการณ์โรคระบาด เราจึงอยากหยิบยกปัญหานี้ขึ้นมาพูด

      และชวนแก้ปัญหาร่วมกัน 

                 

                  เราเชื่อว่าคนที่จะออกแบบการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีที่สุด คือกลุ่มเยาวชนที่มีประสบปัญหาด้วยตัวเอง เราจึงอยากชวนเยาวชนที่มี

      ประสบการณ์ร่วมกับปัญหานี้ มาออกแบบนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยกัน

                  ตัวอย่างคำถามที่เราอยากเชิญชวนเยาวชนมาร่วมออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา

                               >> เราจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัวได้อย่างไร?

                               >> เราจะสร้างความเข้าใจและยอมรับการอยู่ร่วมกันสังคมแห่งเพศสภาพที่หลากหลายได้อย่างไร?

เรากำลังมองหานวัตกรรมทางสังคมโดยเยาวชนที่จะมาช่วยแก้ปัญหาความท้าทายของเยาวชนในทั้ง 4 ประเด็นที่กล่าวมา รวมไปถึงประเด็นอื่นๆ ที่กระทบต่อเยาวชนโดยสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานเบื้องต้นการสำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กและเยาวชนในสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่: https://uni.cf/2VORVln

 

มาร่วมสร้างนวัตกรรมโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนไปด้วยกัน!

สมัครได้แล้ววันนี้จนถึง 20 สิงหาคมนี้

  • Facebook - White Circle

© 2020 Youth Co:Lab Thailand. All Rights Reserved.