Respect Differences

Embrace Diversity

เคารพความแตกต่าง เปิดรับความหลากหลาย

scroll down

หลายคนอาจมองว่า ทุกวันนี้สงครามเกิดขึ้นน้อยลง แต่รู้หรือไม่ ช่วงระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา ‘ความขัดแย้ง’ ภายในกลับเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ทั้งในระดับประเทศ สังคม องค์กร ไปจนถึงระดับบุคคล สร้างความสูญเสียอย่างนับไม่ถ้วน

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 หลายประเทศต้องตกอยู่ท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ 30 ปี จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า นั่นคือจุดสำคัญที่เหล่ามนุษยชาติต้องหันมาทำความเข้าใจความขัดแย้ง ตั้งแต่ต้นตอการเกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นของปัญหา การเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความต่อเนื่องของความขัดแย้ง และร่วมกันหาหนทางป้องกันความขัดแย้งอย่างยั่งยืน

 

สาเหตุของความขัดแย้ง?

สาเหตุของความขัดแย้งมีต้นเหตุมามาย สามารถมองได้ในหลากหลายมุม ไม่ว่าจะเป็น

                                                                1. Identity ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ตัวตน

                                                                                                      รู้หรือไม่ว่า ประเทศไทยประกอบไปด้วยผู้คนจากหลากหลายชาติพันธุ์ (Ethnicity)

                                                                                                      ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 100 กลุ่มชาติพันธุ์ โดยในแต่ละกลุ่มก็จะมีภาษา

                                                                                                      และวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีความน่าสนใจในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป

                                                                     แต่ในทางกลับกัน พวกเขาไม่เคยได้รับโอกาสที่จะได้แสดงตัวตน ความเป็นเอกลักษณ์

                                                                     ของตัวเองอย่างเต็มที่ จนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะความไม่เข้าใจ

                                                                     และไม่ยอมรับในความแตกต่าง 

                                                                     จะมีวิธีไหนบ้าง ที่เราจะขยายพื้นที่การแสดงออก และยอมรับในตัวตนความแตกต่าง

                                                                     ของแต่ละชาติพันธุ์ ได้อย่างสร้างสรรค์และสันติ?

                                                                2. Resource Distribution

                                                                   ความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจ

                                                                                                             คุณคิดอย่างไร กับประโยคที่ว่า “รวยกระจุก จนกระจาย”?

                                                                        รู้หรือไม่ว่า ที่ดิน 90% ของประเทศ ถูกครอบครองโดยคนรวยที่มีเพียง 10% เท่านั้น

                                                                        แถมในจำนวนนั้น ยังมีที่ดินกว่า 48 ล้านไร่ที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง ในขณะที่เกษตรกรกว่า

                                                                        60% ไม่มีแม้แต่ที่ดินทำกินที่เพียงพอ

                                                                        (ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=EZy1nIcMvX8 )

 

                                                                        นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดมาจากความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากร

                                                                        ที่นำไปสู่ความไม่เท่าเทียมในเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจ ยังมีอีกหลายความเหลื่อมล้ำที่

                                                                        ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เช่น โอกาสในการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้น

                                                                        พื้นฐานและโอกาสทางการเข้าถึงการศึกษา 

                                                                        ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ด้วยการจัดการแบบใด? เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะลดช่อง

                                                                        ว่างระหว่างคนรวยกับคนจน และทำให้ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันยิ่งขึ้น?

                                                                3. Political Participation

                                                                   การม่ีส่วนร่วมทางการเมืองและการกำหนดนโยบาย

                                                                        ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประชากรไทยจะเข้ามามีส่วนร่วม และมีความตื่นตัวกับการเมือง

                                                                        มากขึ้น ทั้งในการออกความเห็น การถกเกียง และการออกไปใช้สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่าง

                                                                        ยิ่งในการเลือกตั้งปี 62 ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่มีผู้เข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึง

                                                                        ร้อยละ 74.69 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด

                                                                        (ที่มา : https://news.mthai.com/election/718065.html)

                                                                        แต่การพูดคุยเรื่องการเมืองกับเพื่อน หรือคนในครอบครัว ก็ยังดูเป็นหัวข้อสุ่มเสี่ยงที่

                                                                        ก่อให้เกิดความบาดหมาง พูดทีไรก็กลัวจะต้องทะเลาะ เพราะความเห็นไม่ตรงกันอยู่ดี

                                                                        เพราะอะไร?

                                                                        จริงๆแล้วการเมือง ควรเป็นเรื่องที่ถูกถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเสรี

                                                                        และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมิใช่หรือ? เป็นไปได้ไหมที่เราจะเรียนรู้การเคารพความ

                                                                        คิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับในเสียงข้างมาก และไม่ทอดทิ้งเสียงข้างน้อย ผ่านการถก                                                                            เถียงประเด็น และการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเข้าใจ

                                                                        เมื่อกล้าจะออกความเห็น และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาด้วย                                                                              ความเข้าใจ เรื่องการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่ประชาชนเข้าถึงหรือพัฒนาไม่ได้

                                                                4. Education

                                                                   การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

                                                                        คุณรู้รึเปล่าว่า ความแตกต่างของโรงเรียน ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสูง

                                                                        ถึง 47% (ที่มา : https://thaipublica.org/2016/05/pier-4/)

                                                                        เคยสงสัยไหมว่า ทำไมพ่อแม่หลายๆคนถึงต้องวิ่งวุ่นหาโรงเรียนชื่อดังให้ลูกเรียน ทั้งที่

                                                                        จริงๆแล้ว โรงเรียนทุกที่ควรมีคุณภาพเทียบเท่ากัน?

                                                                        ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษายังคงเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น

                                                                        ในประเทศไทย ทั้งในเรื่องคุณภาพการสอน หลักสูตร การผลักดันเยาวชนให้มีความรู้

                                                                        เพียงพอที่จะนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ และโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา

                                                                        โดยเฉพาะในกลุ่มคนยากจน รวมถึงผู้ห่างไกลความเจริญ

                                                                        คุณคิดว่า นอกจากการขยายโรงเรียน การเพิ่มจำนวนครู และการจัดการหลักสูตร ยัง

                                                                        มีวิธีไหนอีกที่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่อยู่คู่สังคมไทยมา

                                                                        ยาวนานได้?

                                                                5. Belief and Religion

                                                                   ความเชื่อทางศาสนา

                                                                        บนโลกของเราประกอบไปด้วยผู้คนจากหลากหลายสังคม ซึ่งมีความเชื่อและศาสนาที่

                                                                        แตกต่างกันออกไป รวมทั้งยังมีผู้ที่เลือกจะไม่นับถือศาสนาใดๆเลย ในประเทศไทยก็

                                                                        เช่นกัน หลายครั้งความแตกต่างทำให้เราเกิดความเข้าใจผิด และตัดสินไปก่อน โดยที่

                                                                        เรายังไม่มีแม้แต่โอกาสจะสื่อสารกับคนที่เชื่อในสิ่งที่แตกต่างกับเราด้วยซ้ำ

                                                                        เราจะสร้างพื้นที่แห่งความเข้าใจในด้านความแตกต่างทางความเชื่อและศาสนาซึ่งมี

                                                                        ความเปราะบางในสังคมนี้ได้อย่างไรอย่างสันติ?

                                                                6. Access to Justice and Rule of Law

                                                                   การเข้าถึงความยุติธรรมย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

                                                                        ซึ่งไม่ได้หมายถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเดียว แต่ว่าเป็นการเคารพกฎหมาย

                                                                        ในชีวิตประจำวันด้วย

                                                                        ข้อกฎหมายนั้นยุติธรรมกับคนทุกกลุ่มจริงหรือ?

                                                                        ‘สองมาตรฐาน’ ดูจะเป็นคำที่ถูกตั้งคำถามอยู่บ่อยครั้งในกระบวนการกฎหมายไทย

                                                                        และอาจส่งผลให้ประชาชนในสังคม หมดความเชื่อถือในหลักนิติธรรม และไม่เคารพ

                                                                        ต่อกติกาในสังคม 

                                                                        หลายครั้งที่ความไม่เท่าเทียมของการบังคับใช้กฎหมาย หรือความเหลื่อมล้ำในขั้น

                                                                        ตอนการดำเนินคดี  ทำให้หลายคนคิดว่าเมื่อมีอำนาจก็พ้นคดีได้อย่างง่ายดาย เหมือน

                                                                        ที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆว่า “คุกมีไว้ขังคนจนเท่านั้น ใช้กับคนรวยไม่ได้”

                                                                        เป็นไปได้ไหมที่เราจะสามารถหาแนวทางแก้ไขความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ทุกคนเข้าถึง

                                                                        ความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม?

 

 

 

แล้วโลกของเราจะอยู่ท่ามกลางความหลากหลายนี้อย่างสันติอย่างไร?

*ส่วนหนึ่งของเนื้อหามาจาก บทความ "เพราะ 'พวกเรา' และ 'พวกเขา' คือพวกเดียวกัน" จาก Thailand Social Innovation Platform

สามารถติดตามอ่านต่อได้ที่:  https://www.thailandsocialinnovationplatform.org/th/because-us-and-them-are-the-same-th/

เรากำลังมองหานวัตกรรมทางสังคมที่มีเป้าหมายชัดเจน ใน 7 ข้อที่กล่าวมา รวมไปถึงประเด็นอื่นๆ ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการป้องกันความรุนแรง เคารพสิทธิมนุษยชน มีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่การสร้างสังคมที่ยอมรับความแตกต่างและเปิดรับความหลากหลาย

แนะนำอ่าน (จะมีการอัพเดตเรื่อยๆ ):

1. บทความ เพราะพวกเราและพวกเขาคือพวกเดียวกัน

    https://www.thailandsocialinnovationplatform.org/th/because-us-and-them-are-the-same-th/

2. วิถีสู่สันติ (ภาษาไทย) http://bit.ly/2ZfJpPe /

3. กรณีศึกษา 'Cure Violence' https://www.thailandsocialinnovationplatform.org/th/cure-violence-th/

 
  • Facebook - White Circle

© 2019 Youth Co:Lab Thailand. All Rights Reserved.