2nd_banner_2x.png

 Youth Co:Lab คืออะไร

Youth Co:Lab เป็นโครงการพัฒนาขีดความสามารถเยาวชนผ่านการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม

และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

โครงการ Youth Co:Lab มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและขับเคลื่อนสังคมให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งวางรากฐานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้ที่ทำงานเพื่อสังคมโดยการเชื่อมโยงเยาวชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่กระตุ้นให้คนไทยร่วมมือกันริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ความเป็นมา

Youth Co:Lab เป็นโครงการระดับภูมิภาคที่สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ  Citi Foundation จัดขึ้นใน 24 ประเทศทั่วทั้งเอเชียและแปซิฟิกโดย UNDP ประจำประเทศนั้นๆ ด้วยเล็งเห็นว่า เยาวชน คือ ผู้ที่มีมุมมอง แนวคิด และความสามารถใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญของโลกอนาคตและสามารถทำให้เป้าหมาย SDGs สำเร็จได้

 

ในประเทศไทย โครงการ Youth Co:Lab ถูกจัดขึ้นโดยแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย (Thailand Social Innovation Platform) ภายใต้ UNDP Thailand ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 2017 โดย 3 ปีที่ผ่านมามีเยาวชนเข้าร่วมส่งผลงานกว่า 300 คนจากทั่วประเทศ มีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 60 โครงการ และมีโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งหมดกว่า 30 รางวัล นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 คน มีพาร์ทเนอร์ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและร่วมดำเนินงานกว่า 70 องค์กร ในปีนี้ทาง UNDP ประเทศไทยจึงดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าเยาวชนจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้แนวคิดในการแก้ปัญหาที่ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง (human-design center) เพื่อการออกแบบการแก้ปัญหาที่เหมาะกับบริบทสังคม และคนในชุมชน