Disability and Social Inclusion

สังคมที่เข้าถึงทุกคน ไม่ทอดทิ้งกลุ่มคนกลุ่มใด

12 ข้อเท็จจริงควรรู้เกี่ยวกับผู้พิการในประเทศไทย

 1. ปัจจุบันมีประชากรถึง1 พันล้านคนหรือคิดเป็น 15% ของประชากรบนโลกมีความบกพร่องและพิการไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งประมาณ 200ล้านคนหรือ 2-4% นั้นไม่สามารถที่จะดูแลตนเองได้ มีการคาดการณ์ว่าคนพิการจะมีจำนวนมากขึ้นในทุกๆ ปีเนื่องจากประชากรผู้สูงอายุมีมากขึ้นและมีแนมโน้มคนเป็นโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น(ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก World Report on Disability)

 2. จากสถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในปี 2017 ประเทศไทยมีจำนวนคนพิการกว่า1,800,000 คน คิดเป็น 2.72 %  ของประชากรทั้งหมด

 3. มีเพียง 1 ใน  4 ของผู้พิการไทยเท่านั้นที่มีงานทำ และผู้พิการส่วนมากยังคงใช้แรงงานอยู่ในการเกษตร ป่าไม้และการประมง

 4. กว่าครึ่งของผู้พิการในประเทศเข้าไม่ถึงระบบการศึกษา และมีไม่ถึง 50,000 คน สำเร็จการศึกษาที่สูงกว่าระดับมัธยม

 5. หนึ่งในสาเหตุปัญหาทางการศึกษาของผู้พิการคือ โรงเรียนจำนวนมากไม่มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก และครูที่มีความรู้ทักษะที่เหมาะสมกับคนพิการ

 6. รัฐออกพรบ. ส่งเสริมการจ้างงานให้คนพิการ โดยระบุว่าสถานประกอบการต้องจ้างคนพิการในสัดส่วนแรงงาน 100 คนต่อคนพิการ 1 คน และยังเพิ่มแรงจูงใจด้วยการยกเว้นภาษีในส่วนของรายจ่ายในการจ้างและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หรือไม่เช่นนั้นก็ส่งเงินเข้ากองทุนสนับสนุนคนพิการแทน ซึ่งในแต่ละปีมีภาคธุรกิจส่งเงินเข้ากองทุนฯรวมกันถึงปีละกว่า 2,000 ล้านบาท แสดงเห็นถึงความล้มเหลวของการส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำเมื่อเอกชนยอมที่จะส่งเงินเข้ากองทุนฯแทนการจ้างแรงงานผู้พิการจริง

 7. สถิติจำนวนคนพิการในประเทศไทยเป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ยังมีคนพิการอีกมากที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารและมีความลำบากในการเดินทาง โดยเฉพาะผู้พิการในเขตชนบท ซึ่งจำนวนประชากรที่ไม่แน่นอนนี้ทำให้รัฐมีความลำบากในการวางแผนพัฒนาและจัดการงบประมาณ

 8. ผู้พิการจำนวนมากไม่ทราบถึงสิทธิที่ตนควรได้รับ จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายได้อย่างเต็มที่ เป็นช่องว่างให้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย

 9. การส่งเสริมการศึกษาและสร้างอาชีพให้ผู้พิการมีงานทำ มีส่วนร่วมในสังคม และได้ทำตัวเป็นประโยชน์จะทำให้ผู้พิการมีทัศนคติต่อตนเองที่ดีขึ้น ไม่คิดว่าตนเองเป็นภาระและเป็นสิ่งน่าอับอาย

 10. สังคมไทยเป็นสังคมของการให้ทาน จึงมีคนจำนวนมากนิยมบริจาคเงินให้คนพิการขอทานหรือสมทบเข้ากองทุนฯ ต่างๆ แม้การบริจาคนี้จะเป็นสิ่งที่ดี แต่ในทางกลับกันก็เป็นการกันผู้พิการออกจากความเท่าเทียมกันในสังคม

 11. สังคมไทยยังมองว่าผู้พิการเป็นกลุ่มคนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือดูแล ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม แม้ว่าคนพิการจำนวนมากก็เหมือนกับคนทั่วไปที่ดูแลตัวเองได้และช่วยเหลือสังคมได้

 12. ประเทศไทยยังขาดโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่สาธารณะที่อำนวยความสะดวก ให้ความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการจำนวนมาก ปัจจุบันคนพิการยังต้องการข้ามถนนโดยการใช้สะพานลอย ขึ้นรถเมล์ที่มีชานสูง หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่แม้รัฐเพิ่งเร่งให้สร้างลิฟต์ในทุกๆ สถานี แต่ในความเป็นจริงกลับปิดหรือใช้งานไม่ได้ เป็นต้น

 

        ผู้พิการจัดได้ว่าเป็นกลุ่มคน 1 ใน 3 กลุ่มที่มีความเสี่ยงในการถูกทอดทิ้งมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้พิการที่ยากจน เช่นเดียวกับกลุ่มผู้หญิงโสดและผู้สูงอายุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 ได้รวมและระบุอย่างชัดเจนถึงกลุ่มคนที่มีความบกพร่องต่างๆ ให้เป็นส่วนร่วมในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การจ้างงาน เมืองที่ทุกคนเข้าถึงและอยู่ร่วมกันได้ การลดความเหลื่อมล้ำ และการสร้างและจัดการข้อมูล วาระการพัฒนานี้ยังเรียกร้องและสนับสนุนให้มีการส่งเสริมกลุ่มคนผู้เปราะบางทุกกลุ่ม รวมถึงผู้พิการ เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง อย่างไรก็ตาม 80% ของประชากรผู้พิการทั่วโลกยังคงอยู่ในสภาวะยากจน นั่นหมายความว่าการขจัดความยากจนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 1 จะเกิดไม่ได้เลยถ้าผู้พิการเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนและการยอมรับในสังคม เพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงต้องช่วยกันทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พัฒนาบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง ปรับปรุงนโยบายให้ครอบคลุม และสร้างมาตรฐานและบังใช้กฎหมายนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้พิการและทุกคนในสังคม

คุณสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้พิการได้โดยเริ่มจากการหาทางออกให้ปัญหาเหล่านี้

→  เราจะสร้างระบบสาธารณสุข สวัสดิการ และความปลอดภัยสำหรับทุกคนได้อย่างไร

 • ดำเนินการสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้เปราะบาง

 • การเข้าถึงการบริการและประกันทางสุขภาพขั้นพื้นฐาน รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินสำหรับทุกคน

 • การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพเข้ามาใช้พัฒนาระบบสาธารณสุขในประเทศ

 • การสร้างฐานข้อมูลเพื่อรักษาผลประโยชน์ สิทธิและสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้พิการ

 

→ เราจะสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบที่ครอบคลุมสำหรับทุกคนอย่างไร

 • การเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับสำหรับทุกคน

 • สร้างหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรบเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้น

 

→ เราจะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนอย่างไร

 • สร้างทัศนคติที่ดีต่อการอยู่รวมกันของครูและนักเรียนทุกๆ เพศ อายุ และสภาพร่างกาย

 • การเข้าถึงไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และโครงสร้างพื้นฐานต่างอย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคน รวมทั้งผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ( เช่น น้ำ.        ดื่ม ระบบสุขาภิบาล สิ่งอำนวยความสะดวกในการล้างมือ)

 

→ เราจะสร้างการจ้างงานที่เหมาะสมและมีคุณภาพด้วยอัตราค่าแรงที่เท่าเทียมสำหรับทั้งบุคคลปกติและผู้พิการได้อย่างไร

 

→ เราจะสร้างการมีส่วนรวมของทุกคนในกระบวนการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในระดับชุมชน องค์กรและประเทศได้อย่างไร

 • สร้างโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาสังคม

 • สร้างพื้นที่เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางและผู้ด้อยโอกาส

 

→ เราจะสร้างสังคมที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมได้อย่างไร

 • การนำอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เข้ามาใช้ในการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และเข้าถึงได้        สำหรับทุกคน

 • การท่องเที่ยวและการเดินทางที่สะดวกและครอบคลุมสำหรับทุกคน

 • เปลี่ยนสถานที่รกร้างให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน

 

→ เราจะปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับผู้พิการด้วยความเท่าเทียมอย่างไร

 

→ เราจะสร้างประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกและปราศจากความกังวลสำหรับผู้พิการและครอบครัวอย่างไร

 • วิธีการหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการตลอดการเดินทาง

 

→ เราจะนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้เปราะบางได้อย่างไร

แหล่งที่มา:

1. World Health Organisation, World Report on Disability 

2. http://nadt.or.th/pages/statistics.html

3. https://www.m-society.go.th/article_attach/20586/21091.pdf

4. http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/Regions/East-Asia-Pacific/JICA_Thailand.1.pdf

5. https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/11348

6. https://www.tcijthai.com/news/2013/30/scoop/3318

7. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/761725

8. http://ejob.dep.go.th//wp-content/uploads/law/law2556_th.pdf

9. https://thisable.me/content/2017/08/247

ดูรายละเอียดหัวข้ออื่นๆ

Sustainable

Tourism

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Disability

and Social Inclusion

สังคมที่เข้าถึงทุกคน ไม่ทอดทิ้งกลุ่มคนใด

Food

Consumption and Production

การบริโภคและผลิตอาหารอย่างยั่งยืน