คุณพร้อมหรือยัง

ที่จะมาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนการสมัคร

ปิดรับสมัครแล้ว

*หมดเขตรับสมัครพร้อมส่งแบบนำเสนอโครงการวันที่ 22 กันยายน 2560

*ใบสมัครจะถูกพิจารณาเมื่อผู้สมัครได้ส่งแบบนำเสนอโครงการมาควบคู่กันแล้วเท่านั้น

*องค์กรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมงานที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งที่พักและอาหารตลอด 4 วัน

 
 
 

20%

วิธีการ (Solution)

พูดถึงการแก้ปัญหาสังคมที่มีเป้าหมายชัดเจนและมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์

20%

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ไอเดียใหม่ๆที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตอย่างคุ้มค่าและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

20%

ความเป็นไปได้ (Feasibility)

มีความเป็นไปได้และสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงการตลาด

20%

ความยั่งยืน (Sustainability)

ความสามารถในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการเงิน

20%

ศักยภาพในการเติบโต (Scalability)

ศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตเพื่อสร้างผลกระทบทางบวกให้สังคม

เกณฑ์การตัดสิน

หากคุณหรือทีมของคุณเป็นคนที่

ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในทางที่ดีขึ้น

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในนวัตกรรมใหม่ๆ

เป็นผู้ประกอบการทางสังคมหรือนักพัฒนาที่กำลังทำงานเพื่อสังคม

สนับสนุนเป้าหมายในเป้าหมายหนึ่งใน SGDs

อายุระหว่าง 18 - 30 ปี

และอย่างน้อย 1 คน มีสัญชาติไทยหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย

เป็นผู้สมัคร 1 คน หรือ ทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน 3 คน